Hur det går till på en utställning

Har du funderingar på hur det går till på en utställning? Undrar du hur man förbereder sig på bästa sätt? Vad betyder det gula bandet hunden fick?
Vår förhoppning är att svar på de flesta frågorna som kan förekomma finns här nedan.

FRÅN ANMÄLAN TILL UTSTÄLLNING
Till att börja med ska vi försöka klargöra vilka olika typer av hundutställningar det finns. I annonserna kan man läsa ”Officiell utställning”, ”Inofficiell utställning”, ”Nationell utställning” och ”Internationell utställning”. Skillnaden mellan officiell och inofficiell utställning är att resultaten från den officiella utställningen registreras centralt hos SKK och sålunda finns tillgängliga för allmänheten, medan resultaten från den inofficiella inte registreras någonstans.
Arrangerande klubb måste också ansöka om tillstånd hos specialklubben eller hos SKK om att få ha en officiell status på utställningen. Den arrangerande klubben kan bara ha en officiell utställning för raser som lyder under klubbens rasansvar. Exempelvis kan Svenska Älghundklubben enbart anordna en officiell utställning för älghundar, alltså inte för några andra raser.
Det är enbart på officiella utställningar som du kan erövra Certifikat (cert) eller CK (championkvalité).
Skillnaden mellan nationell och internationell utställning ligger i att du på den nationella utställningen kan erhålla Certifikat (som så småningom kan rendera ett nationellt championat) och på den internationella utställningen, förutom detta certifikat, även erhålla ett internationellt certifikat (CACIB) som så småningom kan ge din hund ett internationellt championat. Detta CACIB kan man dock inte tävla om förrän hunden har fyllt 15 månader.

INNAN ANMÄLAN
Lika självklart som att göra sin unga hund ”skogsvan” borde det vara att förbereda den inför en utställning. Inte bara utställning för den delen men hunden behöver vara bekant vid miljöer som liknar förutsättningarna vid en hundutställning. För den oerfarna hunden kan en utställning med mycket folk, höga ljud och mer eller mindre bråkiga hundar vara direkt skrämmande. Därför är det viktigt att hunden redan i tidig ålder ”miljötränas”, lämpligen genom att delta på kurser och ringträningar som ordnas på många platser runt om i Sverige. Kontakta din lokalklubb om du är intresserad. Vidare behöver hunden också ”social träning” så att den accepterar att främmande människor tar i den och att den låter domaren titta i munnen. Likaså är det en stor fördel om den kan mätas på ett obehindrat sätt och att den kan trava följsamt vid din sida när du springer. Lär dem redan från början att inte dra i kopplet. Särskilt unga hundar kan bli glada och vill gärna leka de första gångerna husse/matte springer med dem.

Är hunden vaccinerad enligt reglerna? Hunden skall vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:

  • Hund (valp) som är under ett år: vid lägst 10 veckors ålder.
  • Hund äldre än 1 år: Skall vara vaccinerad vid lägst ca 1 års ålder och därefter får den senaste utförda vaccinationen inte vara utförd för mer än 4 års sedan.
  • Förstagångsvaccination skall vara gjord minst 14 dagar före utställningstillfället.

Omvaccinering kan ske dagen före utställningen. I övrigt hänvisas till SKK’s Utställnings- och Championatbestämmelser.

 

MEDLEMSKAP
Ett medlemskap i Svenska Älghundklubben är obligatoriskt och detta gäller för samtliga ägare till hunden. (Är det personer med samma bostadsadress, går det bra att lösa ett s.k. familjemedlemskap.) Läs mer om medlemskap på Älghundklubbens hemsida, www.alghundklubben.com eller ring Lena Elvén på SÄK’s kansli 063-430 70 för att få mer information.

I VILKEN KLASS SKALL JAG ANMÄLA?
Observera att hund endast kan anmälas i en klass (med undantag om den skall delta i avels- eller uppfödarklass). Också viktigt att notera är hundens ålder vid utställningstillfället då åldern beräknas så att hunden skall ha uppnått, för klassen bestämd ålder, samma dag den ställs ut.
För information om klassindelning, se vidare på denna sida…
Det kan också vara bra att läsa igenom SKK’s Utställnings- och Championatbestämmelser på SKK’s hemsida http://www.skk.se innan. Som utställare är du skyldig att känna till bestämmelserna och i dessa finns även specialbestämmelser för de olika raserna angivna (det kan t ex finnas vissa regler för att få tävla om certifikat i vissa raser).

KRAV PÅ UTSTÄLLNINGSMERIT INNAN JAKTPROVSSTART
För att starta på jaktprov måste hunden ha erhållit lägst ett Sufficient alternativt 3:e pris i junior-, unghunds- eller öppen klass på utställning. Den får däremot starta på älgspårprov utan utställningsmerit om den är äldre än 9 månader.

ANMÄLAN
Läs noga igenom anvisningarna i utställningsinformationen!
Anmälan sker via Provdata och du bör vara medveten om att det är hundägarens ansvar att alla uppgifter är korrekta. När anmälan inkommit korrekt till Provdata kommer ett bekräftelsemail automatiskt att skickas ut till den e-postadress som uppgivits i anmälan.

ÄGARE AV HUND REGISTRERAD I NORGE, FINLAND ELLER DANMARK
Det går inte att anmäla en svenskägd hund med ett utländskt registreringsnummer. Svenska Kennelklubben omregistrerar svenskägd hund som är registrerad i Norge, Finland eller Danmark men då måste registreringsbeviset i original + införseltillstånd (Danmark och Finland) tillsammans med en registreringsansökan sändas in till SKK.
Om ovanstående ej blir insänt kan hundens tävlingsresultat inte registreras och inte heller går det att registrera valpar efter sådan hund.

FÖR ANMÄLAN AV UTLÄNDSK HUND GÄLLER FÖLJANDE
För utländsk hund skall kopia av registreringsbevis medfölja anmälan. Om utländsk hund ska delta i jaktklass krävs även WCC-intyg vilket i så fall bifogas.
Om ovanstående ej blir insänt kan hundens tävlingsresultat inte registreras.

I SAMBAND MED ANMÄLAN
I samband med anmälan skall även en anmälningsavgift betalas. Du kan enkelt betala anmälningsavgiften med ditt bankkort genom att använda länken som finns i bekräftelsemailet från Provdata. Detta mail skickas automatiskt ut till den e-postadress som uppgivits vid anmälan när anmälan gått igenom.

 

ANMÄLNINGSAVGIFTEN
Anmälningsavgiften är för närvarande 130 kronor för valpklass, 270 kronor för junior-, unghund-, öppen-, jakt- och championklass. För veteranklass är avgiften 190 kronor.

HINDER FÖR DELTAGANDE

Hund som vid tre tillfällen tilldelats Disqualified, pga. att den visat aggressivt eller tydligt flyktbeteende äger inte rätt att deltaga.

  • Smittsam sjukdom eller ohyra är ett annat hinder. • Hund får inte delta om den de senaste tre månaderna haft eller misstänkt ha haft valpsjuka, parvovirusinfektion eller kennelhosta, eller om den under den senaste månaden vistats tillsammans med hund som då var sjuk i någon av dessa sjukdomar. • Hund får heller inte delta tidigare än två månader efter avslutad karantänvistelse.
  • Dräktig tik får inte delta på prov eller utställning 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen, hon får heller inte delta förrän 75 dagar efter valpning.
  • Hanhund som kastrerats kirurgiskt, oavsett orsak, medges inte dispens att delta vid utställning. • Hanhund som kastrerats genom medicinsk behandling (kemisk kastrering) medges inte dispens att delta vid utställning.
  • Kastrerad tik medges generell dispens för deltagande.

En fråga som ofta ställs inför en utställning är om tik under löp får tillåtelse att vara med, men eftersom det är en naturlig ”åkomma” finns det inga som helst hinder för dem att delta.

EFTERANMÄLAN
5-10 dagar före utställningsdagen får du en kallelse, endera med vanlig post eller genom ett mail till den e-postadress som uppgivits vid anmälan. Vid kallelse i brev kan eventuell nummerlapp bifogas och den skall i sådana fall medtagas till utställningen. Vid kallelse utan nummerlapp eller kallelse via mail utdelas nummerlappen i insläppet vid ankomst till utställningen. I kallelsen kommer det att finns all nödvändig information såsom vilken tid insläppet öppnar, senaste ankomsttid samt vägbeskrivning till utställningsplatsen. Eventuellt också en påminnelse om att medtaga nummerlappen och att inte glömma vaccinationsintyget och stamtavla!

ÅTERBETALNING AV ANMÄLNINGSAVGIFTEN
Erlagd anmälningsavgift återbetalas • om hunden inte kan delta genom arrangerande klubbs förvållande • om hund inte skall delta pga. domarbyte. Skriftlig begäran om återbetalning skall tillsammans nummerlapp och kvittens lämnas in senast på utställningsdagen innan bedömning av aktuell ras har startat (anm.avgiften återbetalas inte om utannonserad reservdomare dömer rasen eller vid domarändring i inofficiell valpklass) • om ett av domare meddelat domslut upphävs, förutsatt att beslutet inte är grundat på förhållande som ägaren eller uppvisaren ansvarar för • vid domarändring i inofficiell valpklass återbetalas inte anmälningsavgiften • om anmälan avvisas av arrangören, tex. på grund av att hunden inte har rätt att deltaga eller att anmälan/anmälningsavgiften inkommit för sent. Vid återbetalning uttages en administrativ avgift på 40:-/hund.

VID ANKOMST
När man kommer till utställningsområdet skall vaccinationsintyg för samtliga medföljande hundar visas för utställningsfunktionärerna vid insläppet. Ingen hund får således vistas inom utställningsområdet om inte vaccinationen är utförda enligt reglerna. Dessa funktionärer kollar även deltagande hundars ID-märkning. Vanligen tillämpas stickprov vid dessa kontroller. Svenska Älghundklubben har i enighet med SKK’s Utställnings- och Championatbestämmelser beslutat att tatuering skall gälla vid klubbens samtliga arrangemang. Deltagare som tillhandahåller egen avläsare äger dock rätt att deltaga med microchipmärkt hund. Numera tillhandahåller lokalklubbarna avläsare vid utställningar men detta med egen avläsare gäller även vid jaktprov.
Valpar yngre än 4 månader får inte vistas inom utställningsområdet.
Lämna aldrig en hund i bilen under längre tid. Lämna aldrig din hund i bilen under en varm sommardag, inte ens under en kort tid. Det får under inga omständigheter ske under sådana förhållanden att hunden kan komma till skada.

KRINGARRANGEMANG
Många klubbar ordnar lotterier med fina vinster, även lotteri på startnummer förekommer. Ofta har de också försäljning av kläder, tillbehör och/eller andra prylar. Man köper också, om man vill, en katalog där alla deltagande hundar finns med i respektive klass.

VID RINGEN
Man kan sätta sig på valfritt ställe runt utställningsringen, dock ej närmare än 1,5 meter som är ett säkerhetsavstånd. På så sätt får man inga andra hundar i ringen än de som för tillfället skall visas och störningen utifrån minimeras därmed.

HUNDANSVARET
Det är också på sin plats att man håller den egna hunden under full kontroll och att den hålles tyst. Det är hundägarens (eller dennes ombud) som ansvarar att hunden hålls på sådant sätt att den inte kan tillfoga sig själv eller andra skada.
Hundar som under utställning, prov eller annan tävling uppvisar ett oacceptabelt beteende genom att visa aggressivitet, gör utfall eller på annat sätt uppträder hotfullt mot människor och/eller andra hundar skall avvisas från utställningsområdet. Sådant beteende skall skriftligen rapporteras till SKK av utställningsfunktionär.

I RINGEN, VAD TITTAR DOMAREN PÅ?
Förutom förtjänster och felaktigheter i förhållande till rasstandarden (helhet, typ och detaljer) är det många olika saker som har betydelse för domaren. Han/hon tittar på hundens uppträdande i ringen, bett och tänder, könsprägel, rörelserna, mentalitet och temperament, päls och färg samt hundens övriga kondition. Våra älghundsraser skall dessutom mätas.
Det finns alltså mycket som domaren ska hinna med under den korta stund hunden är i ringen, så var väl förberedd.

PÅ VILKET SÄTT BÖR MAN VISA SIN HUND?
På en utställning ska domaren på en begränsad tid gå igenom flera hundar. Det gäller då för den som visar hunden att på den korta stund som domaren granskar hunden visa dess allra bästa sida. Se till att du har ett bra koppel och halsband som inte stör helhetsintrycket av hunden (inget flexikoppel!). Med ett bra koppel/halsband kan du också lättare kontrollera hunden.
Det finns en gyllene regel för dem som visar hunden, och den lyder: ”Föraren får ej skymma hunden.” Det betyder att den som visar hunden aldrig får gå mellan hunden och domaren. Hunden ska alltid röra sig i trav inne i utställningsringen, kopplet bör vara väl hopsamlat i handen. Man håller ett lagom avstånd och stör inte sina medtävlare. Tänk på att det är sidorörelserna som är av intresse för domaren. Se till att placera hunden så i förhållande till dig själv och domaren att rörelserna från sidan visas fram så tydligt som möjligt. Därefter vill domaren se hunden i rörelse rakt framifrån och rakt bakifrån. Här gäller detsamma som för rörelser från sidan. Försäkra dig om att domaren får se det han/hon vill se. Försök att undvika att placera dig själv mellan hunden och domaren så att du inte skymmer sikten.

BEDÖMNINGEN
Bedömningen börjar alltid med valparna och därefter följer juniorer, unghundar osv. Se i utställningskatalogen vad som gäller vid aktuell utställning för både klasser och raser. En regel som föreligger är att hanhundarna alltid går före tikarna.
Förfaringssätten enligt nedan beskriver hur det går till på en utställning oavsett kön eller ras.
När det är er tur kommer ringsekreteraren ropa upp ert tävlingsnummer. Det är viktigt att vara beredd att gå in i ringen när föregående klass är avslutad. Väl inne i ringen placerar man sig i nummerordning, lägsta numret först. Det är lämpligt att ställa upp sin hund direkt då man intagit sin plats i ringen eftersom domaren vanligen låter blicken svepa över hundarna innan han/hon ber samtliga deltagande i klassen att visa upp hundarna i rörelse. Hundarna skall då visas upp i trav i ett eller flera varv runt ringen. Därefter ombeds samtliga hundar, utom den med det lägsta startnumret, att lämna ringen och kvalitetsbedömningen påbörjas av varje enskild hund.
Man går fram till domaren, som visar om han/hon vill känna på hunden först eller börja med att se den i rörelse. Domaren känner igenom kroppskonstitutionen hos hunden och tittar på tänder. På hanhundar kollas även om testiklarna är normalt utvecklade och normalt belägna. Han/hon kommer även att mäta hunden om det inte redan är gjort. Därför är det en fördel om hunden är van vid att främmande människor tar på den så den kan visa upp sig från sin bästa sida. Domaren kan även backa något steg för att få sig en helhetsbild utav hunden.
Var noga med att inte prata med domaren men naturligtvis får du svara på frågor. Detta är för att inte störa domaren i sin pågående bedömning.
Sedan ber domaren dig springa ett eller flera varv runt ringen. Ha alltid hunden på din vänstra sida! Därefter får du springa rakt fram och tillbaka.
Sedan ombeds du att ställa upp hunden framför domaren. Hunden skall naturligtvis stå och helst så att domaren får se den helt från sidan. Därefter går domaren till ringsekreteraren och dikterar för denne vad som skall skrivas i kritiken. (En lapp som du får efter att hunden är färdigbedömd) På våra älghundsutställningar har vi också så kallad ”öppen kritik” d.v.s. domaren beskriver hunden öppet inför publiken. Oftast tillhandahåller arrangören ljudanläggningar så att samtliga kan höra domarens utlåtanden. När hunden är färdigbedömd och du har fått kritiklappen av ringsekreteraren får du om så önskas lämna utställningen under förutsättning att hunden inte skall delta i avels- eller uppfödarklass.

PRISSÄTTNING
Beroende på hur pass rastypisk hunden bedöms vara i förhållande till rasstandarden tilldelas kvalitetspris från ”Excellent” till ”Sufficient” där en ”Excellent” står för utmärkt, rastypisk hund, ”Very Good”står för hund av mycket god klass och där”Good” står för god typ och ”Sufficient” står för godtagbar typ. Priset ”Disqualified” (diskvalificerad) kan också delas ut och står då för en exteriört otypisk hund eller hund som ej kan bedömas enligt rasstandardens krav eller rent av är aggressiv. Orsak till Disqualified-pris ska anges i domarkritik och resultatlista. I vissa fall kan bedömningen KEP förekomma. Denna står för kan ej prisbedömas (Cannot be judged) och delas ut då hunden är i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet. Pris Disqualified och KEP delas sällan ut på utställning. De allra flesta hundar faller inom prisbedömningarna Excellent-Good.

När domaren är färdig i sin bedömning säger han/hon oftast tack. Då är hunden klar och ringsekreteraren visar upp ett kort som är antingen rött, blått, gult eller grönt. Det röda kortet visar att hunden får fortsätta att tävla vidare, ett Excellent pris. Skulle det vara ett blått kort visar det att hunden är av mycket god typ (Very Good). I de fall klassen inte får minst fyra (4) hundar av excellent typ skall din hund med Very Good in i ringen igen och konkurrera med övriga Excellent och Very Good hundar. Det är således viktigt att du med en hund av Very Good typ är observant på instruktioner från ringsekreteren.

Vid Good eller Sufficient är hunden färdigbedömd och får ej fortsätta tävla. Du kommer då också att få kritiklappen av ringsekreteraren.
Får hunden omdömet Excellent och även i vissa fall Very Good går du och ställer dig utanför ringen och håller dig beredd att återigen gå in när samtliga hundar är kvalitetsbedömda. Alla Excellentpristagare och eventuellt Very Goodhundar skall nämligen tävla vidare i konkurrensklassen. När man är tillbaka inne i ringen skall man ställa upp sin hund så fint man bara kan. Hunden ska stå upp! Domaren står i mitten av ringen och tittar på alla hundarna. Sedan ber han/hon alla hundarna att samtidigt röra sig runt i ringen. Man går på ett led i nummerordning. När man gjort detta kommer domaren att placera hundarna från 1-4. Om det finns ex. 8 hundar i ringen så kommer 4 hundar att få lämna ringen utan pris i konkurrensen och är således färdigbedömda. När domaren är klar med placeringen kan han/hon också dela ut specialpriser såsom HP (hederspris) samt CK (certifikatkvalitet). HP kan tilldelas särskilt lovande valp. CK delas ut till hund som är av utmärkt typ och som har det där ”lilla extra”.

MOT ”FINALEN”
Har din hund tilldelats ett CK skall den sedan tävla vidare mot alla andra hundar som, oavsett klass, erhållit CK. De skall då tävla i Bästa hanhundsklass. (Samma förfarande gäller naturligtvis även för tikarna). Domaren kommer även här att placera dem i rangordningen 1-4. Övriga hundar får lämna ringen. Den hund som vinner denna klass skall därefter tävla mot bästa tiken i kampen om Bäst I Rasen. Den som vinner blir då BIR och den andra BIM (Bäst I Motsatt kön).

Certifikat utdelas i bästa hanhunds-/bästa tikklass till bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat. För våra älghundsraser krävs jaktprovsmerit för att erhålla Certifikat. Det delas endast ut ett (1) Certifikat och ett (1) Reserv-Certifikat per kön.

Om ingen av de fyra placerade hundarna i bästa hanhunds- eller bästa tikklass är berättigad att tävla om Certifikat (dvs. ej jaktprovsmeriterad) delas certifikat ut till den domaren anser bäst av de oplacerade hundarna och reservcertifikatet till den näst bästa. Observera att det åligger utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund inte är berättigad att tävla om Certifikat.
Samtliga hundar/tikar som för dagen erhållit BIR tävlar sedan om BIS (Best In Show) som på en del utställningar även omfattar andra raser än dem som faller under SÄK.

UPPFÖDARKLASS/AVELSKLASS
Nu återstår tävlan om bästa uppfödargrupp och bästa avelsgrupp. Läs mer om vilka hundar som kan/ska delta i kriterierna för uppfödargrupp respektive avelsgrupp i avsnittet för klassindelningar.

I dessa klasser tillämpas konkurrensbedömning vilket innebär att deltagande grupper placeras i ordningen 1-4 utifrån gruppens genomsnittliga kvalitet i fråga om enhetlighet i typ och helhetsintrycket. Förfarandet är lika både för avelsklassen och uppfödarklassen. HP (Hederspris) kan tilldelas grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet.

 

Utställning – klassindelningar

Klassindelningar

VALPKLASS (INOFFICIELL), 6-9 MÅNADER
Denna klass är endast öppen för hund som den dag den ställs ut har uppnått 6 månaders ålder men ej fyllt 9 månader.
I denna klass tillämpas endast *konkurrensbedömning. HP kan tilldelas särskilt lovande valpar. Observera: i valpklass förekommer även Disqualified samt KEP. Bästa valp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna om dagens bästa valp. Inofficiell valpklass 4-6 månader kan arrangeras på specialklubbsutställningar.
Observera att valpklassen är inofficiell, d.v.s. resultaten registreras inte hos SKK och således inte heller i Provdata.

JUNIORKLASS 9-18 MÅNADER (JUNKL)
Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut har uppnått 9 månaders ålder men ej fyllt 18 månader.
I denna klass tillämpas *kvalitetsbedömning. Hund som erhåller Excellent, eventuellt även Very Good, ska tävla vidare i juniorkonkurrensklass.

JUNIORKONKURRENSKLASS, (JUNKK)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit Excellent eller Very Good i juniorklass.
I denna klass tillämpas *konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelas Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

UNGHUNDSKLASS 15-24 MÅNADER (UKL)
Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut har uppnått 15 månaders ålder men inte fyllt 24 månader.
I denna klass tillämpas *kvalitetsbedömning. Hund som erhåller Excellent, eventuellt även Very Good, skall tävla vidare i unghundskonkurrensklass.

UNGHUNDSKONKURRENSKLASS (UKK)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit Excellent i unghundsklass.
I denna klass tillämpas *konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck skall tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

BRUKS- RESP. JAKTKLASS 15- MÅNADER (BKL/JKL)
Denna klass anordnas för raser för vilka det finns rasspecifika prov och är öppen för jaktprovsmeriterad hund som den dag den ställs ut har uppnått 15 månaders ålder. I denna klass tillämpas *kvalitetsbedömning. Hund som erhåller Excellent, eventuellt även Very Good, ska tävla vidare i bruks-/jaktklass konkurrens.

BRUKS- RESP. JAKTKLASS KONKURRENS, (BKK/JKK)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit Excellent eller Very Good i bruks- resp. jaktklass. I denna klass tillämpas *konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

ÖPPEN KLASS 15- MÅNADER (ÖKL)
Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut har uppnått 15 månaders ålder.
I denna klass tillämpas *kvalitetsbedömning. Hund som erhållit Excellent, eventuellt även Very Good, ska tävla vidare i öppen klass konkurrens.

ÖPPEN KLASS KONKURRENS, (ÖKK)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit Excellent eller Very Good i öppen klass.
I denna klass tillämpas *konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

CHAMPIONKLASS 15- MÅNADER (CHKL)
Denna klass är öppen för hund som erhållit internationellt, svenskt eller annat av SKK godkänt nationellt utställningschampionat och som den dag den ställs ut uppnått 15 månaders ålder.
I championklass tillämpas *kvalitetsbedömning. Hund som tilldelats Excellent, eventuellt även Very Good, ska tävla vidare i championkonkurrensklass.

CHAMPIONKLASSKONKURRENS (CHKK)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit Excellent eller Very Good i championklass.
I denna klass tillämpas *konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.

VETERANKLASS, (VETKL)
Denna klass är öppen för hund som den dag den ställs ut har uppnått 8 års ålder.
I denna klass tillämpas *kvalitetsbedömning. Hund som erhållit Excellent, eventuellt även Very Good, skall tävla vidare i Veterankonkurrensklass. Bästa veteran med Excellent tävlar i finaltävlingarna om dagens bästa veteran.

VETERANKONKURRENS (VETKK)
Denna klass är obligatorisk för hund som vid aktuell utställning erhållit Excellent eller Very Good i championklass.
I denna klass tillämpas *konkurrensbedömning. Ck kan tilldelas hundar av utmärkt typ. Hund som tilldelats Ck ska tävla vidare i bästa hanhunds-/tikklass.
Bästa Veteran med Excellent tävlar vidare i finaltävlingarna om dagens Bästa Veteran.

BÄSTA HANHUNDSKLASS (BHKL) – BÄSTA TIKKLASS (BTKL)
Dessa klasser är obligatoriska för hanhund resp. tik som vid aktuell utställning tilldelats Ck.
I dessa klasser tillämpas *konkurrensbedömning. Bästa hanhund och bästa tik ska tävla vidare om Bäst i rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM).

 

Certifikat

Certifikat utdelas i bästa hanhunds-/bästa tikklass till bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat. Förhindrade att tävla om certifikat är hund som är svensk utställningschampion men även hund som erhållit för svenskt utställningschampionat erforderliga certifikat (för våra älghundsraser är det CK utdelade i jaktklass som gäller).
Det åligger utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund ej är berättigad att tävla om certifikat.
För våra älghundsraser krävs jaktprovsmerit för att erhålla Certifikat.
Det delas endast ut ett (1) Certifikat per kön. Utöver detta utdelas ett (1) Reserv-Certifikat per kön (till näst bäst placerade hund som är berättigad att tävla om Certifikat.) Notera att jaktprovsmerit även gäller för Reserv-Certifikatet.
Om ingen av de fyra placerade hundarna i bästa hanhunds- eller bästa tikklass är berättigad att tävla om Certifikat (dvs. ej jaktprovsmeriterad) delas certifikat ut till den domaren anser bäst av de oplacerade hundarna och reservcertifikatet till den näst bästa. Observeraa att det åligger utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund inte är berättigad att tävla om Certifikat.

BÄST I RASEN OCH BÄST I MOTSATT KÖN (BIR OCH BIM)
Denna klass är obligatorisk för bästa hanhund och bästa tik från bästa hanhunds- respektive bästa tikklass.
I denna klass utses Bäst i Rasen (BIR) och Bäst i motsatt kön (BIM). Hund som blivit BIR tävlar vidare i finaltävlingarna om Bäst i Show (BIS). Läs mer om finaltävlingar längre ner.

AVELSKLASS (AVELSKL)
Denna klass är öppen för:
a) hanhund som tävlar med en grupp om fyra avkommor undan minst två tikar
b) tik som tävlar med en grupp om fyra avkommor.
Avelshunden resp. tiken ska deltaga i avelsklassen och presenteras tillsammans med gruppen. Avelshunden/tiken ska vid aktuell eller tidigare utställning erhållit lägst Good vid kvalitetsbedömning. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och får därvid ej ha tilldelats Disqualified eller KEP.
En och samma avelshund/tik får deltaga med endast en avelsgrupp.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning vilket innebär att i klassen deltagande grupper inbördes placeras i ordning 1:a, 2:a, 3:a och 4:a. Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck är avgörande framför de i gruppen ingående hundarnas enskilda kvalitet. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas HP. Bästa avelsgrupp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna.
Ägare av avelshund/avelstik ska i god tid meddela respektive avkommas ägare att hunden ska ingå i avelsgrupp och deltaga i avelsklass. Utställare är skyldig att med sin hund deltaga i avelsklass om detta begärs av ägare till avelshund/avelstik. Ägare av avelshund/avelstik ska lämna meddelande till ringsekreterare om önskat deltagande.

UPPFÖDARKLASS (UPPFKL)
Denna klass är öppen för en grupp om fyra hundar som är uppfödda under ett och samma kennelnamn eller är uppfödda av en och samma person eller grupp av personer. Om flera personer är uppfödare ska samtliga anges som uppfödare. Om en person har dels egen uppfödning, dels tillsammans med andra personer ingår som uppfödare i annan kull, får hundar ur kullar från dessa olika uppfödningar inte blandas i en och samma uppfödargrupp.
En och samma uppfödare får deltaga med endast en grupp av samma ras eller rasvariant. Samtliga i gruppen ingående hundar ska vid aktuell utställning vara bedömda i officiell klass och får därvid ej ha tilldelats Disqualified eller KEP.
I denna klass tillämpas konkurrensbedömning vilket innebär att i klassen deltagende grupper inbördes placeras i ordningne 1:a, 2:a, 3:a och 4:a. Gruppens genomsnittliga kvalitet ifråga om enhetlighet i typ och helhetsintryck är avgörande framför de i gruppen ingående hundarnas enskilda kvalitet. Grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet tilldelas HP. Bästa uppfödargrupp med HP tävlar vidare i finaltävlingarna
Uppfödare ska i god tid meddela respektive hunds ägare att hunden ska ingå i uppfödargrupp och deltaga i uppfödarklass. Utställare är skyldig att med sin hund deltaga i uppfödarklass om detta begärs av uppfödaren. Uppfödare, eller dennes ombud, ska lämna meddelande till ringsekreterare om önskat deltagande.

 

FINALTÄVLINGAR

Finaltävlingarna är en inofficiell tävlingsform som utöver tävlan om Best in Show (BIS) även omfattar tävlan om bästa valp, veteran, uppfödar- och avelsgrupp samt junior handling.

PRISSÄTTNING, KVALITETS- OCH KONKURRENSBEDÖMNING M.M
Alla hundraser har ursprungligen avlats fram för en viss uppgift, t ex vallning av boskap eller olika typer av jakt. Rasstandarden slår fast hur en hund ska se ut för att på bästa sätt kunna utföra uppgifterna. Den beskriver idealhunden i respektive ras avseende storlek, färg, kroppsbyggnad, svansföring, rörelser, bett osv. På utställning vinner den hund som domaren anser ligger närmast idealet. I standarden anges också för rasen specifika fel och diskvalificerande fel, t ex otillåten färg eller felaktiga rörelser. Fel bedöms efter hur stor avvikelsen från standarden är. Hund med diskvalificerande fel tilldelas Disqualified.
På Älghundklubbens hemsida kan du läsa om hur rasstandarden beskrivs på de olika älghundarna.

KVALITETSBEDÖMNING
Kvalitetsbedömning innebär att hund bedöms och tilldelas pris efter sin exteriör och mentalitet i jämförelse med rasstandardens krav, utan hänsyn till övriga i klassen deltagande hundar. När kvalitetsbedömning tillämpas kan ett flertal hundar tilldelas samma kvalitetspriser.
I klasser med kvalitetsbedömning förekommer följande kvalitetspriser:

Excellent (utmärkt)
Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i umärkt kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har utmärkt helhet. Dess utmärka kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domarn kan bortse från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel.

Very Good (mycket god)
Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till hund av mycket god klas.

Good (god)
Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är mindre framträdande karaktär.

Sufficient (godtagbar)
Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.

Disqualified (diskvalificerad) ska tilldelas hund som:
a) är exteriört otypisk för rasen eller har fel som anges som diskvalificerande i rasens standard.
b) har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet, med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/användningsområde.
c) hanhund som inte har normalt utvecklad och normalt belägna testiklar.
d) i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs. då hunden kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.
Andra avvikelser i mentaliteten ska bedömas enligt rasstandardens krav.
Orsak till Disqualified ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.

KEP
Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet kan ej prisbelönas (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund pga. skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.

KONKURRENSBEDÖMNING
Konkurrensbedömning innebär att i klassen deltagande hundar inbördes placeras i ordningen 1:a, 2:a, 3:a samt 4:a.
I konkurrensklasserna förekommer följande kvalitetspriser:

Hederspris (HP)

Särskilt lovande valp kan tilldelas hederspris (Hp). I avels- och uppfödarklass ges Hp till grupper av enhetlig och utmärkt kvalitet.

Certifikatkvalitet (CK)
En i alla avseende typisk och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så ovesäntliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat, kan anses vara av certifikatkvalitet (CK). CK kan tilldelas så många hundar som domaren anser är av certifikatkvalitet.

Certifikat
Certifikat utdelas i bästa hanhunds-/bästa tikklass till bästa hund som är berättigad att tävla om certifikat. Förhindrade att tävla om certifikat är hund som är svensk utställningschampion men även hund som erhållit för svenskt utställningschampionat erforderliga certifikat. (För våra älghundsraser är det CK utdelade i jaktklass som är championatgrundande)
För våra älghundsraser krävs jaktprovsmerit för att erhålla Certifikat.
Det delas endast ut ett (1) Certifikat per kön. Utöver detta utdelas ett (1) Reserv-Certifikat per kön (till näst bäst placerade hund som är berättigad att tävla om Certifikat.) Notera att jaktprovsmerit även gäller för Reserv-Certifikatet.
Om ingen av de fyra placerade hundarna i bästa hanhunds- eller bästa tikklass är berättigad att tävla om Certifikat (dvs. ej jaktprovsmeriterad) delas certifikat ut till den domaren anser bäst av de oplacerade hundarna och reservcertifikatet till den näst bästa. Observeraa att det åligger utställaren att meddela ringsekreteraren om berörd hund inte är berättigad att tävla om Certifikat.

ANDRA FÖRKORTNINGAR I UTSTÄLLNINGSKATALOGEN

C anger att hunden skall erövra ytterligare ett Certifikat för att erhålla utställningschampionat
S anger att hunden ej är berättigad att tävla om Certifikat.

 

PRISBETECKNINGAR – BAND OCH KOKARDER

Utmärkelserna betecknas med band eller kokarder i följande färger:
1:a pris röd
2:a pris blå
3:e pris gul
4:e pris grön
Hp lila
Certifikat/cert blå/gul
Ck rosa
Championat (Ch) röd/grön
BIR (Bäst i rasen) röd/gul
BIM (Bäst i motsatt kön) vit/grön
BIS-1 (Best In Show) röd/vit
BIS-2 blå/vit
BIS-3 gul/vit
BIS-4 grön/vit
BIS-reserv orange/vit